Utendørs aktiviteter og adgang til Islands landområder

Hvilke rettigheter og plikter har de som reiser rundt i landet? Den islandske naturbeskyttelseslov regulerer utendørs aktiviteter og setter standard for god atferd. Loven fastslår at alle har rett til å reise rundt i landet og nyte naturen, så lenge man rydder opp etter seg og ikke gjør skade på naturressursene. Det er tillatt å krysse udyrket, privat mark uten tillatelse, men grunneierne kan begrense adgangen ved skilting eller annen merking.

Grunn eiet av staten, som fredete områder og skogsområder, kan med få unntak benyttes av alle. Disse unntakene omfatter for eksempel adgang i yngleperioden og i særlig utsatte vekstperioder, men er ikke begrenset til dette. Et område kan utpekes til fredet av flere grunner. Lovgivning, for eksempel på områdene jakt, fiske og ferdsel, kan variere fra et område til et annet, noe som gjør det nødvendig å undersøke de lokale forhold  på forhånd. Følg forskriftene og lytt til oppsynspersonalet.

Noen vil ha fred og ro i naturen, andre søker eventyr og spenning. Når antallet besøkende stiger, stiger også sannsynligheten for at de ulike gruppers veier vil krysse hverandre. Hvis hensyn og utvis toleranse for andre for å unngå unødvendige problemer.

Ridning

Ryttere skal følge ridestier, der slike finnes. Ta alltid hensyn til grunnen når du rir utenfor stiene. Rir man med en større flokk hester, skal man treffe særlige forholdsregler for å holde dem under kontroll. Ta med for til hestene når du rir i fjellene. Slår du leir i naturen, sørg for å tjore hesten.

Fiske

Fiskekort utstedes av den som har fiskeretten i området, normalt en grunneier, en fiskeforening eller en landbruksforening. Dette gjelder elver, sjøer og kyststrekninger. Ikke fisk hvis du ikke har fått fiskekort eller tillatelse. Innehavere av jakttillatelser har lov til å jakte på offentlig grunn. På privat grunn skal spesiell tillatelse innhentes fra grunneier Jaktkort til å jakte på visse dyrearter er begrenset til bestemte tider av året.

Camping

Har du mindre enn 3 telt, kan du campe på udyrket mark i et døgn, hvis ikke grunneier har skiltet noe annet. Men i utgangspunktet skal man benytte campingplasser der disse finnes. Ikke camp nær gårdsbruk eller hus uten tillatelse. Er det en gruppe på mer enn 3 telt, skal man ha tillatelse fra grunneier før man setter leieren.

Plukking av ville, spiselige planter

Det er tillatt å plukke bær, sopp, tang og andre planter på offentlig jord og på gressområder i fjellet, for umiddelbar spising. Plukking på privat grunn krever grunneiers tillatelse. Vær oppmerksom på at visse viltvoksende plantearter på Island er fredet. Disse må ikke plukkes eller på annen måte berøres.

Kort sagt: vår verdenskjente natur ligger åpen, du kan bare nyte den! Men husk, mye av naturen er i svært dårlig forfatning. Hvis vi behandler den med omtanke, vil den være en kilde til glede for mange i kommende generasjoner

Atferd

Det er svært viktig å unngå skjødesløse  handlinger i naturområdene. Vær spesielt oppmerksom på at skader på stein- og jordformasjoner ikke kan repareres. I mange områder er veksten svært følsom og jorden er ujevn og løs. Skader på planter er derfor svært ødeleggende, særlig  med tanke på  Islands relativt korte vekstperiode. Vind og regn kan naturligvis gjøre skadene enda større. Når du forlater en rasteplass, må du etterlate den i samme stand som du ønsket å finne den, og du må ta med deg avfallet ditt tilbake til byen. Vær vennlig å respekter privat eiendom, kryss avsperringer med forsiktighet og lukk porter/stengsler etter deg. Unngå å forstyrre dyr. Har du med hund, vis hensyn for andre dyr og mennesker, ved alltid å ha kontroll over hunden.

Kjøring

Kjør ikke utenfor veier eller stier. Motorkjøretøyer kan etterlate spor som blir værende i generasjoner. Det er ulovlig å kjøre utenfor veier eller stier, med mindre marken er frosset eller snødekket.  For flere opplysninger, se ”å kjøre på Island”.

Vandring

Det er tillatt å vandre på udyrket mark, men unngå å ta snarveier over inngjerdete områder, plener og privat grunn. Følg merkede stier, der hvor disse finnes. Stiene gir en trygg tur, samtidig som de reduserer slitasje på mer følsomme deler av naturen. Grunneiere må ikke hindre gjennomgang langs elver, sjøer, langs havet eller på stier. Det skal være en omvei med mulighet for passering ved eventuelle stengsler. Elvebredder, strandkanter og øyer er ofte viktige områder for dyrelivet, og det er derfor viktig å passere disse områdene med varsomhet.

Sykling

Syklister skal følge veier eller stier, der disse finnes. Enkelte stier er ikke egnet til sykling, og sykling her er derfor ikke tillatt.

Den reisendes regler

Husk disse reglene når du reiser på Island, så kan andre også nyte den uberørte naturens skjønnhet.

Etterlat camping- og rasteplasser i den stand du selv ønsker å finne dem.
Brenn aldri avfall, og legg det aldri fra deg.
Tenn aldri åpen ild på grunn med mye beplantning.
Fjern aldri stein, bygg ikke varder.
Hold vannet rent, og pass på kilder og naturlige bassenger.
Gjør ikke skade på vegetasjonen.
Forstyrr ikke dyrelivet.
Gjør ikke skade på geologiske formasjoner.
Respekter roen i naturen.
Kjør aldri ut av veiene.
Hold deg til merkede stier der dette er påbudt.

Respekter frednings- bestemmelsene og adlyd oppsynspersonellets instruksjoner.

En brosjyre om overnatting og camping fåes på turistinformasjonene.